گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی و درمان کودک خردسال

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ مورد نظر  برای کمک به این کودک بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی کودک و مادر جوانش

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 44 میلیون تومان برای کمک به این مادر و کودک بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی پدر بیمار

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 10 میلیون تومان برای کمک به این پدر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی پسر بچه بیمار

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 42 میلیون تومان برای کمک به این پسر بچه بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/کمک فوری به جراحی چشمان خانم جوان

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 20 میلیون تومان برای کمک به این خانم بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی دختر بچه خردسال

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 21 میلیون تومان برای کمک به این دختر بچه بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/حال این خانواده وخیم و نیازمند کمک است

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 20 میلیون تومان برای کمک به این خانواده بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/ نگذاریم این مادر جوان نابینا شود

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای کمک به این مادر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/حال این خانواده خوب نیست

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 30 میلیون تومان برای کمک به این خانواده بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات بیشتر

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/حال این کودک خردسال وخیم است

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 30 میلیون تومان برای کمک به این کودک بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات بیشتر

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام