Category Archives for گزارش های مهربانی انجام شده

گزارش مهربانی / کمک فوری / حال این کودک خردسال وخیم است

با لطف و یاری پروردگار متعال و شما مهربانان عزیز مبلغ  20 میلیون تومان برای کمک به این پرونده که گزارش آن منتشر شده بود تهیه و پرداخت گردید. با تشکر از خداوند منان و…

گزارش مهربانی/ کمک فوری / حال این مادر وخیم است

با لطف و یاری پروردگار متعال و شما مهربانان عزیز مبلغ  19 میلیون تومان برای کمک به این پرونده که گزارش آن منتشر شده بود تهیه و پرداخت گردید. با تشکر از خداوند منان و…

گزارش مهربانی / نگذاریم این مادر جوان نابینا شود

با لطف و یاری پروردگار متعال و شما مهربانان عزیز مبلغ  22 میلیون تومان برای کمک به این پرونده که گزارش آن منتشر شده بود تهیه و پرداخت گردید. با تشکر از خداوند منان و…

گزارش مهربانی/ کمک فوری / حال این مادر وخیم است

با لطف و یاری پروردگار متعال و شما مهربانان عزیز مبلغ  18 میلیون تومان برای کمک به این پرونده که گزارش آن منتشر شده بود تهیه و پرداخت گردید. با تشکر از خداوند منان و…

گزارش مهربانی/ حال این کودک خردسال وخیم و نیازمند کمک است

با لطف و یاری پروردگار متعال و شما مهربانان عزیز مبلغ  20 میلیون تومان برای کمک به این پرونده که گزارش آن منتشر شده بود تهیه و پرداخت گردید. با تشکر از خداوند منان و…