گزارش مهربانی/ کمک فوری به تامین هزینه درمان پدر نیازمند

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 16 میلیون تومان برای کمک به این پدر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی / کمک فوری به تامین هزینه درمان پدر و دختر نوجوانش

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 20 میلیون تومان برای کمک به این پدر و دخترش  که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/ کمک فوری به خانواده گرفتار بیماری

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 20 میلیون تومان برای کمک به این خانواده گرفتار بیماری  که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/ کمک فوری برای هزینه درمان مادر نیازمند

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 18 میلیون تومان برای کمک به این مادر بیمار نیازمند  که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

کمک فوری به مادر مبتلا به سرطان تيروئيد

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 15میلیون تومان برای کمک به این مادر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/ کمک فوری برای خانواده گرفتار

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 20 میلیون تومان برای کمک به این خانواده گرفتار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی / کمک کنیم این کودک خردسال راه برود

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 15میلیون تومان برای کمک به این کودک خردسال بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی/کمک فوری/ حال این دختر نوجوان وخیم و نیازمند کمک است

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 20 میلیون تومان برای کمک به این دختر نوجوان بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

فراخوان کمک فوری به عمل جراحی کودک خرسال

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 18 میلیون تومان برای کمک به این کودک خردسال بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

گزارش مهربانی / کمک فوری به نجات زندگی نوزاد خردسال

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 20 میلیون تومان برای کمک به این نوزاد خردسال که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام