کمک فوری برای درمان پدر جوان بیمار

بیمار پدر جوان و دارای یک فرزند است که به سرطان خون مبتلا می باشد ، پزشکان 3 دوره شیمی درمانی برایش تجویز کرده اند مستاجر است و وضعیت مالیش بد است.

ساکن شمال و مستاجر می باشد.

کمک کنید برای تامین بخشی از هزینه هایش 15 میلیون تومان تهیه و در اختیار این خانواده بی بضاعت آبرودار قرار دهیم.

یا علی

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 *724*0*2*9#

🆔 @hakeimngo

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

پرداخت فطریه به موسسات خیریه

 دریچه‌ای به سوی کمک به نیازمندان چرا پرداخت فطریه مهم است؟ فطریه یکی از ارکان مهم در دین اسلام است که مسلمانان