گزارش مهربانی/برای ادامه زندگی این کودک بیمار کمک کنیم

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 10 میلیون تومان برای کمک به کودک بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک فوری برای نجات زندگی پدر خانواده

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 9 میلیون تومان برای کمک به پدر جوان بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک فوری به درمان پدر سرطانی و عمل جراحی مادر بیمار

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 15 میلیون تومان برای کمک به این پدر و مادر بیمار نیازمند که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا رب العالمین

#خیریه_حکیم

کمپین جمع آوری فطریه موسسه خیریه حکیم

بازدیدها: 0

با استعانت از خداوند متعال و یاری شما خیرین بزرگوار و مهربانان همیشگی، مبلغ 110 میلیون ریال بابت زکات فطریه و کفاره جمع آوری و به مددجویان تحت پوشش موسسه پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و لطف یکایک شما خیرین محترم

#خیریه_حکیم

 

گزارش مهربانی/نگذاریم این مرد جوان نابینا شود

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 10 ممیلیون تومان برای کمک به جوان بیمار نیازمند که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا رب العالمین

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/فراخوان کمک به تامین سرپناه مادر بیمار

بازدیدها: 2

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 5 ممیلیون تومان برای کمک به مادر بیمار بی سرپناه که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا رب العالمین

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/همت کنیم برای زنده ماندن مادر جوان

بازدیدها: 0

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 10 ممیلیون تومان برای کمک به مادر جوان بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/پدری که برای ادامه حیات نیازمند کمک است

بازدیدها: 0

به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم این پرونده با موفقیت بسته شد

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی/نگذاریم این دو کودک بی مادر شوند

بازدیدها: 44

مبلغ
100/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم تهیه گردید. و به این خانواده آبروند  پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

همراهی کنیم برای تامین هزینه جراحی مادر جوان

بازدیدها: 0

مبلغ
70/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم تهیه گردید. و به این خانواده آبروند  پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده