بازدیدها: 548

عملکرد مالی واداری موسسه در پایان هر سال پس از تایید وبررسی توسط بازرس موسسه ، توسط هیات مدیره برسی و حسابرسی و جهت برسی و تصویب به مجمع عمومی تقدیم میگردد و مجمع عمومی بصورت ویژه اقدام به برسی و برای سال اتی برنامه ریزی میکنند