بازدیدها: 10

1-مراجعه حضوری در صورت امکان و پرداخت کمک به خیریه

2-تماس باموسسه و پراخت کمک به مامور موسسه در قبال دریافت قبض