بازدیدها: 10

خیریه مهرحکیم (آذری سابق)مقداری از هزینه های درمان مددجویان خود را به آنها پرداخت می کند و در جهت راحت و بهتر درمان شدن آنها تمام تلاش خود را انجام می دهد و این را جزو وظیفه قانونی و شرعی خود می داند.