بازدیدها: 11

در مهرماه 1393 توسط یکی از خیرین بزرگوار این موسسه به نام آقای قلیزاده که سالهاست کمکهای ویژه ای را به این موسسه میکنند تعداد 30 جفت کفش پسرانه به دفتر موسسه تحویل و سپس توسط کارکنان این موسسه بین مددجویان تحت پوشش ونیازمندان توزیع گردید