بازدیدها: 953

هیات امناء:

متشکل از 9 نفر می باشد که سالیانه بصورت مجمع عمومی عادی و فوق العاده جلسه ای را جهت

اداره ی امورات موسسه تشکیل میدهند و مصوبات آن قابل اجراست.
هیات مدیره

موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 نفرعضو اصلی و2نفر عضو علی ا لبدل خواهد بود.

تبصره 1-جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد

بود.

تبصره2- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست وغیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3

جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در طول سال در حکم استغفای عضو غایب خواهد بود.

تیصره 3-دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 3 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده20

در صورت استغفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیات

مدیره یا بازرس بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهدنمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب

تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل

تعداد باقیمانده اعضا بر گزار خواهد گردید.

ماده 21:

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 1 بار تشکیل میگردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رییس یا

نایب رییس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد بود