بازدیدها: 611

حمایت (مادی و معنوی)

موسسه از افراد و خانواده های نیازمند و بی سرپرست که دارای شرایط لازم در دستور العمل حمایت های اجتماعی باشند، با پرداخت کمک هزینه ماهیانه مستمر و پرداخت کمک های موردی غیر مستمر حمایت می کند

این خدمات شامل: کمک هزینه برای تهیه تهیه لوازم ضروری، حمل و نقل، اردوهای زیارتی تربیتی و ورزشی، دادرسی و حق الوکاله، آموزش فنی و حرفه ای، کار آموزی، تحصیلی و پرداخت عیدی، پرداخت کمک به خانواده های دارای فرزند سه قلو یا بیشتر، آموزش های پیش دبستانی و سوادآموزی زنان سرپرست خانوار، بیمه خدمات درمانی مددجویان، کمک های موردی اضطراری و پیش بینی نشده می باشند.