بازدیدها: 599

این خیریه از فرزندان بی سرپرست تا زمان رسیدن آنها به دورانی که دیگر نیازی به مراقبت و یاری ما ندارند حمایت می کند و تمامی هزینه های آنها را از هزینه تحصیل گرفته تا هزینه درمان و تهیه و تحویل جهیزیه را بر عهده دارد .