بازدیدها: 560

تامین جهیزیه برای خانواده ها

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم طی سال 1395 در سه نوبت اقدام به تهیه و تحویل 20 فقره جهیزیه به مددجویان تحت پوشش و مددجویان معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی تهران نمود و این با کمک های شما مردم شریف و انساندوست اجرا گردید.