بازدیدها: 585

خیریه حـــــامیـــــان مهـــــرحکیم تهران(مهرآذری سابق)

اساسنامه موسسسه خیریه حامیان مهر حکیم مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره با مجوز سازمان محترم بهزیستی وبا تصویب درمجمع عمومی موسسه و با شماره ثبت 28833 در اداره ثبت شرکتهای ثبت اسناد کشور به ثبت رسیده است.