گزارش مهربانی/کمک فوری به مادر جوان مبتلا به سرطان

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ فوق برای کمک به  این مادر جوان و بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/ کمک به جراحی دستان مهربان مادر جوان

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ فوق برای کمک به  این مادر جوان و بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/فراخوان عید سعید قربان

عید سعید فطر بر همه مسلملنان عزیز مبارک باد

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز و مومنان پاکدل مبلغ 5 میلیون تومان جمع آوری گردید که معادل آن مبلغ گوشت خریداری بسته بندی و توزیع شد

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک فوی برای زنده ماندن کودک 8 ساله

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ فوق برای کمک به خانواده این کودک بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/فراخوان کمک به کودک 2 ساله

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 2 میلیون تومان برای کمک به خانواده این کودک بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/فراخوان کمک فوری برای زنده مادر جوان

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 8 میلیون تومان برای کمک به مادر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک فوری به درمان دختر 11 ساله و پدر بیمارش

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 10 میلیون تومان برای کمک به کودک بیمار و پدرش که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/برای ادامه زندگی این کودک بیمار کمک کنیم

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 10 میلیون تومان برای کمک به کودک بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک فوری برای نجات زندگی پدر خانواده

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 9 میلیون تومان برای کمک به پدر جوان بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک فوری به درمان پدر سرطانی و عمل جراحی مادر بیمار

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغ 15 میلیون تومان برای کمک به این پدر و مادر بیمار نیازمند که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا رب العالمین

#خیریه_حکیم