گزارش مهربانی/حال این پدر جوان خوب نیست

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به این پدر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/حال این دختر جوان وخیم است

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به این جوان بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک فوری به عمل جراحی چشمان جوان بیمار

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به این جوان بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک فوری به ادامه تپش قلب کودک بیمار

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به این پسر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/ کمک فوری به عمل جراحی پدر بیمار

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به این پدر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/فراخوان کمک فوری به عمل جراحی مادر نیازمند

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به این مادر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/حال این مادر جوان وخیم است

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به این مادر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک کنید تا این پسر بچه راه برود

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به این پسر بیمار که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.
با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/حال این جوان بیمار وخیم است

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به  این جوان  بیمار  که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم

گزارش مهربانی/کمک کنید به راه رفتن پسر بچه 4 ساله

با لطف پروردگار متعال و یاری شما مهربانان عزیز، مبلغی برای کمک به  این پسر بچه  بیمار  که گزارش آن منتشر شده بود جمع آوری گردید.

با تشکر از خداوند منان و شما خیرین گرامی

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

یا ذَالْجَلالِ وَالْاِکْرام

#خیریه_حکیم