همراهی کنیم برای تامین هزینه جراحی مادر جوان

مبلغ
70/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم تهیه گردید. و به این خانواده آبروند  پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی/کمک فوری برای جراحی مادر و پسر جوانش

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت در سال جدید

مبلغ
80/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم تهیه گردید. و به این خانواده آبروند  پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی/با همت و یاری شما لبخندی جاری می شود

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت در سال جدید

مبلغ
50/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

 

گزارش مهربانی/کمک فوری برای نجات زندگی مرد جوان/نگذاریم این جوان فلج شود

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت در سال جدید

مبلغ
130/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم تهیه گردید. و به این خانواده آبروند  پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی/فراخوان کمک فوری برای زنده ماندن نو عروس جوان

مبلغ
100/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و به این خانواده آبروند و عروس جوان پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی/برای بازگشت به زندگی عادی این مادر همت کنیم

مبلغ
50/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و برای رفع بخشی از مشکلات به این خانواده محترم و آبرومند پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی/فراخوان کمک فوری برای درمان پدر و کودک بیمارش

مبلغ
50/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و برای رفع بخشی از مشکلات به این خانواده محترم و آبرومند پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی-فراخوان کمک فوری به زنده ماندن مادر جوان

مبلغ
75/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و برای رفع بخشی از مشکلات به این خانواده محترم و آبرومند پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده 

گزارش مهربانی-کمک به درمان مادر بیمار

مبلغ
60/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و برای رفع بخشی از مشکلات به این خانواده محترم و آبرومند پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده 

گزارش مهربانی-فراخوان فوری/کمک کنیم مادر این پسر کوچک زنده بماند

مبلغ
70/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و به این خانم محترم پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده