گزارش مهربانی/فراخوان کمک فوری برای درمان پدر و کودک بیمارش

مبلغ
50/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و برای رفع بخشی از مشکلات به این خانواده محترم و آبرومند پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی-فراخوان کمک فوری به زنده ماندن مادر جوان

مبلغ
75/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و برای رفع بخشی از مشکلات به این خانواده محترم و آبرومند پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده 

گزارش مهربانی-کمک به درمان مادر بیمار

مبلغ
60/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و برای رفع بخشی از مشکلات به این خانواده محترم و آبرومند پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده 

گزارش مهربانی-فراخوان فوری/کمک کنیم مادر این پسر کوچک زنده بماند

مبلغ
70/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و به این خانم محترم پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده 

گزارش مهربانی-کمک به جراحی مادر جوان سرپرست خانواده

مبلغ
80/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و به این خانم محترم پرداخت گردید.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

این پرونده بسته شد.

اطلاعات پرونده 

گزارش مهربانی-کمک کنیم این مادر زنده بماند

فراخوان /کمک کنیم این مادر زنده بماند

مبلغ 40/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید و بابت هزینه درمانی به این خانواده آبرومند تقدیم گردید.

این پرونده بسته شد.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

اطلاعات پرونده

گزارش مهربانی-فراخوان تهیه جهیزیه برای عروس آبرومند

فراخوان تهیه جهیزیه برای عروس آبرومند

مبلغ
100/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و به این خانواده آبرومند تقدیم گردید.

این پرونده بست شد.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

اطلاعات پرونده 

گزارش مهربانی-کمک فوری به درمان مادر جوان

فراخوان فوری/ کمک فوری به درمان مادر جوان

مبلغ
90/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و مراحل ید درمانی نامبرده در حال انجام است.

این پرونده بست شد.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

اطلاعات پرونده 

گزارش مهربانی-کمک فوری/نگذاریم این مرد جوان نابینا شود

فراخوان کمک فوری/نگذاریم این مرد جوان نابینا شود

مبلغ
150/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری گردید. و مراحل بستری و عمل جراحی نامبرده در حال انجام است.

این پرونده بست شد.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم

گزارش مهربانی-حمایت از فرشته اسمانی در مبارزه با سرطان

فراخوان حمایت از فرشته اسمانی در مبارزه با سرطان مبلغ
32/000/000ریال به لطف خداوند متعال و همت شما عزیزان محترم جمع آوری و به این خانواده محترم پرداخت گردید.

این پرونده بست شد.

با تشکر از الطاف الهی و شما خیرین محترم